Met meer dan 10 jaar ervaring biedt Integriteit.nl een breed scala aan trainingen waaronder workshops ambtelijke en bestuurlijke integriteit en individuele coachings- of train-de-trainertrajecten.

Workshop Ambtenaren

De workshop ambtelijke integriteit is een interactieve workshop van één dagdeel waarbij een groep van maximaal 50 medewerkers tegelijk een boeiend verhaal krijgt over nut en noodzaak van integriteit, gelardeerd met videomateriaal en gefilmde interviews om daarna aan de slag te gaan. Dilemma’s, risico’s, vertrouwenspersoon en handvatten voor het nemen van de juiste beslissing, het komt allemaal aan de orde. De workshop wordt afgesloten met een Lagerhuisdebat.

Workshop Bestuurders

De workshop bestuurlijke integriteit is voor raads- en collegeleden waarin in één dagdeel het onderwerp scherp wordt neergezet. Een dilemmatraining, handvatten voor het omgaan met morele keuzes, gedeelde morele waarden en een stevig Lagerhuisdebat over een integriteitsstelling. Het is een avond- of dagdeel vullend  programma. Vindt u het interessant om ook te weten hoe de media acteert als het gaat om integriteitsincidenten dan nodigen wij onze journalist uit om u daar meer over te vertellen. Wilt u meer weten over de juridische aspecten van de integriteitsproblematiek dan maken wij gebruik van een gespecialiseerd advocaat die u vertelt over de repressieve kant van integriteitschendingen.

Workshop Bedrijfsleven

In één dagdeel krijgt u een bijzonder interactief programma aangeboden waarin nut en noodzaak van integriteit op een positieve wijze naar voren worden gebracht. Andere werkvormen worden gebruikt om scherp te krijgen waar mogelijke integriteitsrisico’s in het werkveld liggen en de verschillende dilemma’s uit de praktijk leiden tot een interessant discours.

Individuele Coaching

Soms gebeurt het dat een medewerker als disciplinaire straf voor een integriteitschending een verplichte individuele training moet volgen. In een dagdeel analyseren wij het incident en bespreken met de medewerker het onderwerp integriteit. Er volgt een uitgebreid verslag en terugkoppeling naar de opdrachtgever en de desbetreffende medewerker.

Train-de-Trainer Trajecten

Als organisatie wil je het integer handelen borgen. Dat kan alleen door regelmatig het gesprek over integriteit te organiseren en te voeren. Samen met u werven en trainen wij een aantal van uw  medewerkers om die rol van integriteitambassadeur cq trainer op zich te nemen. Daarnaast biedt onze helpdesk waar nodig advies en ondersteuning.

Ervaringen
Karin Ingelse weet op werkelijk formidabele wijze de kwesties van recht en onrecht, eerlijk en oneerlijk, integer en niet-integer scherp voor het voetlicht te krijgen.
Koos Karssen Burgemeester Maassluis
Waterschap Vallei en Veluwe paste in de integriteitsworkshops de train-de-trainervariant toe. Deze opzet is geslaagd; collega’s begeleidden het gesprek over integriteit in de afdelingen en teams. “De workshops dragen bij aan onze integriteitsdoelstellingen, Het belang van een integere overheid is immers groot: de burger moet erop kunnen vertrouwen dat het waterschap en al haar medewerkers in het algemeen belang handelen.”
Tanja Klip-Martin Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe
Karin Ingelse verstaat de kunst van het onderwerp integriteit en weet dit op een enthousiaste en actieve wijze onder de aandacht te brengen.
Arjan van Gils Gemeentesecretaris Amsterdam en oud-voorzitter VGS